Skogvikke,

foto: T. Nordvik

foto: Tobias Nordvik

Blomsterbilder Revisited, Kunstbanken 2023

Svart petunia I, II, III, 

foto: T. Nordvik

Vintervindu,  

foto: T. Nordvik

rød               

foto: T. Nordvik

Blomsterbilder Revisited:

Med utgangspunkt i fotografi og en heftig interesse for blomster har Inga Blix i noen år arbeidet med blomstemotiver i billedteppene sine. Arbeidene i kjellerhvelvene i Kunstbanken er forsøk på å komme med et nytt blikk på denne typen motiv.

Blomster blomstrer enten vi mennesker ser dem eller ikke. Tradisjonelt representerer blomsterbildet det menneskelige blikket på blomster og natur, med motivet gjengitt i en harmonisk ordnet komposisjon som et stilleben. Men i lys av samtidens erkjennelse av at natur ikke alltid skal underlegges menneskenes behov, er det interessant å la dette komme til uttrykk i kunstnerisk arbeid med blomstermotivet. Kan man for eksempel forsøke å se blomstene fra insektenes perspektiv? Det vi anser som vakre linjer og farger inngår kanskje egentlig blomstens ville kamp om insektenes oppmerksomhet? Vi er i ferd med å skjønne at naturen har sin egen vilje og sin egen hensikt.

I et klassisk stilleben står motivet som en forgrunn mot en bakgrunn. I disse billedteppene er forgrunn og bakgrunn forsøkt gjort likeverdige. Dette for å tydeliggjøre at alle elementer i naturen inngår i en livsnødvendig sammenheng.

Billedteppene sys for hånd med innfarget ullstoff, nål og tråd.

The Floral Motif Revisited:  Starting from photography and a keen interest in flowers, Inga Blix has for some years worked with floral motifs in her tapestries. The work in the basement vaults in the Kunstbanken is an attempt to take a new look at this type of motif. Flowers bloom whether we humans see them or not. Traditionally, the flower image represents the human view of idealized nature, with the motif rendered in a harmoniously arranged composition like a still-life. But in light of the contemporary recognition that nature should not always be subordinated to the needs of humans, it is interesting to let this be expressed in artistic work with such motifs. Can one, for example, try to see the flowers from the perspective of an insect? What we consider beautiful lines and colors may actually be part of the flower's wild struggle for the insects' attention? We are in the process of realizing that nature has its own will and purpose. In a classic still-life, the subject stands as a foreground against a background. In these tapestries, foreground and background have been tried to be made equal. Just to make it clear that all elements in nature are part of a vital context. The tapestries are sewn by hand with hand-dyed wool fabric, needle and thread.
Copyright © 2020 INGA BLIX / BONO. All rights reserved.
Using Format